Vol 5, No 3 (2018)

Table of Contents

Articles

AVIRAJ PANDIT NIRMALE, Indrajeet More, Umesh Sutar
1-14
Epifantsev K.V., Kulbik V.V.
15-19
Kanaka J.R, Suhani Shetty, Dr. C.S Chethan Kumar, Mr. Sudheer Kulkarni, Usha. S, Druthi C.C
20-26
Hamritha S, Jai Surya
27-33
Ravi Prakash. N
34-36
Umesh Vora, Ankit V. Vaishnav
37-53
ILIYAS MAHAMAD BADI, Pinkal Fichadiya, Chetankumar M. Patel
54-63
makbul abdulbhai badi, Pinkal Fichadiya, Dr. Chetankumar Patel
64-70