Vol 9, No 2 (2018)

Open Access Open Access  Restricted Access Subscription or Fee Access

Table of Contents

Research Article

Pranav Singh, C.S. Malvi, S.K.S. Rathore, Jitendra Bhartiya
PDF
1-14
Manish Saraswat, Nathi Ram Chauhan
PDF
15-32
Sagar Supekar, Chandra Shekhar Malvi
PDF
33-38
Harsh Kadyan, Anil K. Berwal, R S. Mishra
PDF
39-49
A.S. Trivedi, Neha Khare, Manoj Sharma
PDF
50-61
Samiul Huq, Md. Taimy Alam, Uttom Kumar Mondal, Azijur Rahman Shaon, Nafiz Ahmed Chisty
PDF
62-68
Abhishek Tiwari, Neha Khare
PDF
69-76
Vineetha Mohan, Priyanka R., Ananda H. V., Sunanda Sarwad
PDF
77-80