Vol 12, No 2 (2024)

Open Access Open Access  Restricted Access Subscription or Fee Access

Table of Contents

Research Articles

Upender Punia, Ramesh Kumar Garg
PDF
75-83
Mansi Tiwari, Susarla Venkata Ananta Rama Sastry*, Sandeep Kumar
PDF
19-25
S. Srividhya, R. Prakash, M. Vinod Kumar, K. Mukilan, R. Premkumar
PDF
26-40
Vratika Singh, Mahesh N. Gopalasamudram, Jaya Maitra *
PDF
59-74
Kiran Bhoot, Divya Prakash
PDF
10-18
Begene Prince, N. Srinivasan Arunsankar, R. Jayaraman, S. Jeyaram, P. Saravanan, M. Vimalan, T. Rajesh Kumar
PDF
84-98
Shanigaram Pochaiah, K. Vasantha Kumar
PDF
1-9
Manala Choleshwar Guptha, Dr. Jyothula Suresh Kumar, Jyothula Sunil Kumar
PDF
108-121
Puttam Sreenivasa Rao, A Srinath, K L Narayana
PDF
41-58
Dr. Ram Chhavi Sharma, Vasundhara Yadav, Komal Yadav
PDF
99-107