Vol 10, No 1 (2023)

Open Access Open Access  Restricted Access Subscription or Fee Access

Table of Contents

Research Articles

Sarvesh Kumar Yadav, Ravi Shankar Yadav, Vikash Kumar Sachan
PDF
8-14
Debraj Modak, Chowdhury Jaminur Rahaman, Sukanta Bhowmick, Titas Das
PDF
22-28
Ajay Kumar, Ravi Shankar Yadav
PDF
1-7

Review Articles

Dhananjay A. Maindargi, Abhishek V. Thorat, Chaitanya U. Kashid, Aparana R. Kare
PDF
15-21
Somesh A Khandave, Rasika Kulkarni, Sushil S Chaudhari, Raj S Kamble
PDF
29-35