Vol 11, No 2 (2020)

Open Access Open Access  Restricted Access Subscription or Fee Access

Table of Contents

Research Article

Savitha B., C. E. Nanjundappa
PDF
30-50

Review Article

Moiz Patel, Ibaad Shaikh, Manthan Panchal, Siddhesh Tandel, Prashant Ingle
PDF
1-3
Krishna Kashid, Pramod Kurade, Nihal Tahikar, Tushal Vhanmane, Sagar Khatavkar
PDF
4-10
Swapnil Bhosale, Onkar Jagdale, Sajan Patil, Prashant Anpat, Abhijit Kamthe
PDF
11-16
Sayali Shashikant Desai, Jyoti Balasaheb Gadekar, Amanprakash Santosh Dewarkar, Sunil Vishnu Jhankar
PDF
17-22
Chetan Mokal, Ajay Mukadam, Praful Rathod, Suraj Patil, Pramod Maurya
PDF
23-29